กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

ค้นหา

หมวดหมู่

วารสารสายตรงศาสนา ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๒ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ - มกราคม ๒๕๕๕

เปิดอ่านจำนวน 1,794 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:
วารสารสายตรงศาสนา ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๒ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ - มกราคม ๒๕๕๕
ผู้จัดทำ:
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
แชร์
ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด 19 ผลลัพธ์
#หัวเรื่องดาวน์โหลด
1พระบารมีปกเกล้า พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดาวน์โหลด
2พระโอวาทวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๕ ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ดาวน์โหลด
3เหตุแห่งความสุขสวัสดี ของสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช วัดสระเกศ ดาวน์โหลด
4พรปีใหม่ ๒๕๕๕ ของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่ สมเด็จพระสังฆราช วัดปากน้ำ ดาวน์โหลด
5พรปีใหม่ ๒๕๕๕ ของนางสุกุมล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ดาวน์โหลด
6พรปีใหม่ ๒๕๕๕ ของนายปรีชา กันธิยะ อธิบดีกรมการศาสนา ดาวน์โหลด
7จากบรรณาธิการ ดาวน์โหลด
8สารบัญ ดาวน์โหลด
9นโยบายแและแนวคิด ของนางสุกุมล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ดาวน์โหลด
10๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ : เจริญพระพุทธมนต์ข้ามปีสร้างความสุขความสวัสดี ดาวน์โหลด
11ความสำคัญของบทสวดมนต์ : สิ่งที่เป็นมงคล ดาวน์โหลด
12อตีเต..กาเล : คบคนชั่วไม่ได้ความสุขที่ยั่งยืน ดาวน์โหลด
13ปกิณกะสารธรรม : หลักประกันของพระพุทธศาสนา ดาวน์โหลด
14ศัพท์ศาสนา : อวโลกิเตศวร หรือกวนอิมโพธิสัตว์ ดาวน์โหลด
15ภาพข่าว : กรมการศาสนาจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ดาวน์โหลด
16เรื่องเล่าทั่วทิศ ดาวน์โหลด
17บทความพิเศษ : ก้าวสู่อาเซียน ประชาคมแห่งสันติ : พระพุทธศาสนาในประเทศกัมพูชา ดาวน์โหลด
18ภาษิตนิทัศน์ : จันทร์งาม ดาวน์โหลด
19ร้อยพุทธพจน์ : พร ๔ ประการ ดาวน์โหลด

สถิติ

จำนวนยอดผู้ใช้บริการ

322,599

ครั้ง

จำนวนยอดหนังสือทั้งหมด

213

เล่ม

ลิงค์เชื่อมโยง